ความรู้กับการเมืองเรื่องทรัพยากร / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ... [และคนอื่น], ผู้เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548 - 9, 265 หน้า

หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 เรื่องทบทวนภูมิปัญญาท้าทายความรู้

Y48 M08 D41

9749295412


การจัดการป่าไม้.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
นิเวศวิทยา.
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการน้ำ

333.72 / ค181