ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 - (9), 406 หน้า

Y49 M01 D73

974958807X


คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--พจนานุกรม.

004.03 / ร419ศ 2546