ไพโรจน์ แสงจันทร์.

สถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย / โดย ไพโรจน์ แสงจันทร์ - กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2536 - 294 หน้า : ภาพประกอบ


สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย.
บ้าน--การออกแบบ.
เรือนไทย.
การออกแบบสถาปัตยกรรม.

728 / พ993ส