เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ = Quantitative analysis and methods for management decision / ผู้แต่ง, เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2548 - 224 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y48 M07 D56

9749872339


การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.
คณิตศาสตร์ธุรกิจ.

658.4033 / ก768ก