อานันท์ กาญจนพันธุ์.

ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548 - 10, 263 หน้า

Y48 M08 D41

9742729972


สังคมศาสตร์--วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์--วิจัย

300.72 / อ624ท