สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

บันทึกประเพณีไทย ภาคกลาง / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537 - 287 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746022997


ไทย (ภาคกลาง)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

915.93 / ส263บ