วีรนิจ ทรรทรานนท์.

เทคนิคการเลือกซื้อและถ่ายภาพกล้องดิจิตอล ฉบับสมบูรณ์ = Best guide of digital camera / ผู้เขียน, วีรนิจ ทรรทรานนท์, จุฑามาศ จิวะสังข์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2547 - 361 หน้า : ภาพประกอบ

Y48 M12 D43

9744892072


กล้องถ่ายรูปดิจิทัล
การถ่ายภาพ

771.3 / ว827ท