ชะเอม สายทอง.

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ / ชะเอม สายทอง - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548 - 215 หน้า

Y48 M09 D72

974971279X


คณิตศาสตร์

510 / ช344ค 2548