สุมิตรา ศรีวิบูลย์.

การออกแบบอัตลักษณ์ = Corporate identity / ผู้เขียน สุมิตรา ศรีวิบูลย์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : Core Function, 2547 - 191 หน้า : ภาพประกอบ

Y48 M09 D00

9749254015


ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ภาพลักษณ์องค์การ
ภาพลักษณ์บริษัท

658.827 / ส843ก 2547