กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่นจุดเปลี่ยนการพัฒนา / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำน้กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548 - 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y48 M09 D41

9749666534


การพัฒนาชุมชน--วิจัย
วิจัย

307.72072 / ก218