ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

เลือกคนให้ตรงกับงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547 - 141 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y48 M09 D51

9744430249


การสรรหาบุคลากร--แง่โหราศาสตร์--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสรรหาบุคลากร

658.3112 / ธ557ล