ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์. - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 - 335 หน้า : ภาพประกอบ

Y48 M09 D21

9741333412


สังคีตนิยม.
ดนตรีตะวันตก--ประวัติ.
เพลง.

781.17 / ณ252ส 2547