ทวีปยุโรป / บรรณาธิการฉบับภาษาไทย, มัลลิกา พงศ์ปริตร, แปล, พวงนิล คำปังสุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2547 - 497 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - Insight guides . - Insight guides .

Y48 M08 D55

9748777073


ยุโรป--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

914 / ท199 2547