เสนอ อินทรสุขศรี.

หมอชาวบ้าน / เสนอ อินทรสุขศรี - กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2523 - 120 หน้า


โรค.
สุขภาพและอนามัย.

613 / ส899ห

WA108 / ส55ห 2523