สมประสงค์ บุญเกิด.

การดำเนินธุรกิจชุมชนในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Community businesses in Northern rural communities / สมประสงค์ บุญเกิด. - 2544 - ก-ฎ, 152 หน้า

ฉบับถ่ายสำเนา

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

Y48 M09 D41


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


การพัฒนาชนบท--ไทย (ภาคเหนือ)
ธุรกิจชุมชน--ไทย (ภาคเหนือ)

307.72 / ส259ก