อำไพ อุตตาธรรม.

ความเป็นประชาสังคมในการปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนชนบทภาคเหนือ = Civil society components in Northern rural community's social actions / อำไพ อุตตาธรรม. - 2542 - ก-ฏ, 205 หน้า

ฉบับถ่ายสำเนา

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

Y48 M09 D41


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


การพัฒนาชนบท--ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน--ไทย (ภาคเหนือ).
องค์กรชุมชน

307.72 / อ696ค