กัลญรัตน์ อินตายวง.

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่งของภาคเหนือตอนบน = Community participation in AIDS prevention and control : comparative case study of three communities in the Upper Northern Thailand / กัลญรัตน์ อินตายวง. - 2544 - ก-น, 454 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ฉบับถ่ายสำเนา

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

Y48 M09 D41


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม--ไทย (ภาคเหนือ)
การมีส่วนร่วมของชุมชน

616.9792 / ก396ก