กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546 - 480 หน้า

Y48 M10 D52

9742726051


ตลาดเงินตราต่างประเทศ.
ตลาดทุน--ไทย.
การลงทุน