อัญญา ขันธวิทย์.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547 - 60, 899 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y48 M10 D57

9749212681


การลงทุน--การบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์.