การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ผู้เขียน, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548 - 70 หน้า - การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ . - การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ .

Y48 M10 D57

974930442X


การลงทุน