การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548 - 392 หน้า - เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน . - เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน .

Y48 M10 D57

9749307240


การเงิน.
งบการเงิน