ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก, การซื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียน - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548 - 6, 368, 7, [20] หน้า

Y48 M10 D00


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
หลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ