คู่มือปลาทะเลไทย. เล่ม 2 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547 - 248 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: ปลาทะเลไทย มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y49 M05 D00

9749244796


ปลาทะเล.

597 / ค695 2548