พัฒน์ สุจำนงค์.

คู่มือกฎหมายสาธารณสุข / พัฒน์ สุจำนงค์ - เชียงใหม่ : พระสิงห์, 2517 - 110 หน้า


สาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

614 / พ113ค