โฟร์นีส์, เฟอร์ดินันด์ เอฟ.

กลยุทธ์เจาะใจลูกค้า : 24 แนวทางพิชิตปัญหาในการขายของคุณ = Why customers don't do what you want them to do / ผู้แต่ง, Ferdinand Foumies ; แปลและเรียบเรียง, ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ พรปรียา วิวัฒนชาต - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2548 - 114 หน้า

Y49 M03 D52

9749307933


การจัดการขาย
การจัดการตลาด

658.81 / ฟ552ก