ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี ... = Fact Book / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546- - เล่ม

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น (ปี 2548)

Y48 M10 D57


หลักทรัพย์--สถิติ.
หลักทรัพย์--การซื้อขาย