สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง

นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท / สุริยา รัตนกุล. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์, 2548. - 212 หน้า : แผนภูมิ.

เกริ่นนำ: ชื่อของภาษาตระกูลไท -- ภาษาตระกูลไทในประเทศอินเดีย -- ภาษาตระกูลไทในประเทศพม่า -- ภาษาตระกูลไทและภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาตระกูลไทในประเทศจีน -- ภาษาไทในประเทศเวียดนาม และบทสรุป.

Y49 M05 D11

9741103034


ภาษาตระกูลไท
ภาษาศาสตร์


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ภาษา

495.91 / ส866น