ตำราเภสัชวิทยา. เล่ม 1 / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2528. - 454 หน้า


เภสัชวิทยา

QV4 / ม246ต 2528