เฮมฟิลล์, บาร์บาร่า.

ล้างเอกสารรกในที่ทำงาน = Taming the paper tiger at work / โดย Barbara Hemphill ; เรียบเรียงโดย ; วารี ปานเจริญ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 - 218 หน้า

Y48 M11 D53

9742121605


การจัดเก็บเอกสาร.

651.53 / ฮ622ล