คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527 - 595 หน้า


การใช้ยา--คู่มือ
ยา--คู่มือ
Drug utilization--Handbooks.
Drugs--Handbooks.

QV55 / ค695 2527