ยูร์แดง, จอร์จ.

บริการเภสัชกรรมในสังคม = / จอร์จ ยูร์แดง ; - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2521 - 118 หน้า - งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 47 . - งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 47 .


ยา.
เภสัชกรรม

615 / ย417บ