อาหารก็เป็นยาได้ / วีรชัย มาศฉมาดล, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : นานมี, 2530 - 4 เล่ม : ภาพประกอบ

เล่ม 1. ผลไม้--เล่ม 2. ผัก--เล่ม 3. ธัญญาพืชกับถั่ว--เล่ม 4. เนื้อสัตว์

9748002713 (ล.2) 9748002721 (ล.3) 9748002748


เนื้อสัตว์.
พืชอาหาร.
ผลไม้.
ผัก.
Meat.
Vegetables.
Diet therapy
สมุนไพร

615.3 / อ677

WB430 / อ677 2530