สิทธิชุมชนท้องถิ่น มอญ : กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญพื้นเมืองและชุมชนมอญอพยพที่อำเภอสังขละบุรี / คณะผู้วิจัย, ปภัสสร เธียรปัญญา ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 - 498 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดโครงการสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล . - ชุดโครงการสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล .

Y49 M05 D41

9742032203


สิทธิมนุษยชน--งานวิจัย--ไทย
มอญ--งานวิจัย--ไทย
วัฒนธรรมชุมชน--งานวิจัย.

323.1593 / ส722