จงกล แสงอาสภวิริยะ

สถิติธุรกิจ Business statistics [computer file] = / จงกล แสงอาสภวิริยะ. - เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. - 1 แผ่น.


CD-ROM


สถิติธุรกิจ