ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย / โดย สีดา สอนศรี, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 - ก-ง, 8, 580 หน้า

Y49 M04 D31

9744660341


ผู้นำทางการเมือง--ไทย.
ผู้นำทางการเมือง--ฟิลิปินส์.
ผู้นำทางการเมือง--สิงคโปร์.
ผู้นำทางการเมือง--มาเลเซีย.
ผู้นำทางการเมือง--อินโดนีเซีย.


มาเลเซีย--การเมืองและการปกครอง.
สิงคโปร์--การเมืองและการปกครอง.
อินโดนีเซีย--การเมืองและการปกครอง
ฟิลิปปินส์--การเมืองและการปกครอง
ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.959 / ผ749