คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518 - 345 หน้า : ภาพประกอบ


โรคเลือด.
การวินิจฉัยโรค.

616.15 / ม246ค

WH100 / ม193ค 2518