วาสนา จันทร์สว่าง.

การสื่อสารสุขภาพ : กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ / วาสนา จันทร์สว่าง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีการพิมพ์, 2548 - 212 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M04 D00

974971797X


สื่อมวลชนในสุขศึกษา.
การสื่อสารสาธารณสุข
สุขภาพ

613 / ว491ก