เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

ดนตรีอินเดีย / เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

Y49 M03 D21

9741334222


ดนตรีอินเดีย--ประวัติและวิจารณ์
เครื่องดนตรีอินเดีย
คีตกวีอินเดีย

780.954 / ฉ433ด