ประเสริฐ ทองเจริญ.

โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับประชาชน / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525 - 200 หน้า

9745140384


โรคกลัวน้ำ.

616.953 / ป419ร

WC550 / ป419ร 2525