ส. พลายน้อย

เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น / ผู้เขียน, ส. พลายน้อย. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548 - 381 หน้า : ภาพประกอบ

Y49 M03 D14

9748585204


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.0952 / ส113ล 2548