สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.

ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2548 - ก-ฌ, 527 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M03 D51

9744820489


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ส781ภ 2548