ภาษิต จิตรภาษา.

ภาษาใหม่ : ความเป็นมาของ "คำ" และ "ความหมาย" / ภาษิต จิตรภาษา. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 - 8, 215 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y49 M05 D11

9743234322


ภาษาไทย--คำศัพท์
ภาษาไทย--การใช้ภาษา

495.9181 / ภ488ภ