สุภา ปัทมานันท์

ศัพท์ประจำวัน ไทย-ญี่ปุ่น / สุภา ปัทมานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 - 2,194 หน้า

Y49 M04 D14

9741332106


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย

495.639591 / ส837ศ