สมชาย ชัยธนะตระกูล.

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล. - กรุงเทพฯ : Page, 2546 - 288 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: รวมคำศํพทฺ์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย

Y49 M05 D14

9747703861


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมหลายภาษา

413 / ส239ค