พูดญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่น / บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y49 M05 D14

9749634454 (ล.1) 9749634438 (ล.2)


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี

495.6834 / พ842