ไบรเนอร์, บ็อบ.

การบริหารงานสไตล์พระเยซู : ภูมิปัญญาในอดีตสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ = The manangement methods of Jesus : ancient wisdom for modern business / บ๊อบ ไบรเนอร์, เขียน ; สมใจ รักษาศรี, ผู้แปล - พิมพ์ครั้งที่ 2,3 - กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2549 - 137 หน้า

Y49 M06 D56

9744914378


การสรรหาบุคลากร
นักบริหาร
การจัดการ--แง่ศาสนา.
การบริหาร
การจัดองค์การ
พระเยซูคริสต์--ภาวะผู้นำ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658 / บ972ก