แลงแกล, โทมัส.

พูดอังกฤษธุรกิจ = Business English / Thomas K. Languell, Samantha Whitehead ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, เรียบเรียงเนื้อหา, แสงระวี ทองดี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548 - 137 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 3 แผ่น

Y49 M09 D12

9749219406


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

428.34 / ล944พ