ออสบอร์น, แอลเฟร็ด อี.

คัมภีร์เจ้าของกิจการ = Entrepreneur's toolkit / เรียบเรียงโดย Alfred E. Osborne Jr. ; แปลและเรียบเรียง, ณัฐยา สินตระการผล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548 - 365 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M05 D56

9749374932


เจ้าของกิจการ
การจัดการธุรกิจ
ผู้ประกอบการ

658.421 / อ461ค