Kato, Shuichi.

Nihon bungakushi josetsu. 001 / Shuichi Kato - Tokyo : Chikumashobo, c1999 - 550 p.

4480084878


Japanese literature--History and criticism

895.609 / K19N