กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย (4) / ผู้เขียน, กนกศักดิ์ แก้วเทพ, กาญจนา แก้วเทพ และ อานันท์ กาญจนพันธุ์ - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 - 298 หน้า

Y49 M05 D41

9749942620


เศรษฐศาสตร์การเมือง


ไทย--ภาวะสังคม.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

335.4 / ก125ส